Utdanning

  • PhD i europeisk politikk og samfunn 2015, fra European University Institute
  • Politikkvitenskap (M.Res) 2009, fra European University Institute
  • Kultursosiologi (Cand.Polit.) 2001, fra Universitetet i Oslo.

Les mer

Mer om min forskning finner på academia.edu


Vitenskapelig metode

Som forsker prøver jeg å treffe mine valg på måter som tar ansvar for de praktiske konsekvensene av forskningen. Inspirert av Niels Bohr prøver jeg å være oppmerksom på hvordan forskning på virkeligheten selv er en del av virkeligheten – både naturen, kulturen og politikken.

Vitenskap: samfunn, natur og kultur

Min forskning er samfunnsvitenskapelig – med oppmerksomhet for naturfag og kulturfag. Jeg er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania.


Minoriteter og geopolitikk

Endel av min forskning beveger seg i grenselandet mellom politisk systemendring og sammenliknende kulturstudier. Som grunnlag for min doktoravhandling gjennomførte jeg historiske arkivstudier om Alta-saken, samt etnografisk feltarbeid langs elva Tana/Teno/Deatnu, som renner tvers på grensen mellom Norge og Finnland, men gjennom kjerneområder i Sápmi. 

Metodologisk har denne forskningen en basis i rettshistorie og politisk historie, samt i rettsantropologi og politisk antropologi. Teoretisk bidrar funnene til vidreutvikling av generell rettslig teori og politisk teori – spesielt angående folkesuverenitet, rettslig pluralisme og konstitusjonell kompleksitet.

Forskningen inngår i en planlagt antologi innen europeiske politiske studier. I tillegg har jeg gjennomført et liknende (men upublisert) feltarbeid i Libanons krakellerte politiske landskap.


Migrasjonsforskning

Jeg har også forsket på levekår blant norske innbyggere med indisk hærkomst, sammen med sosiolog Geir-Tore Brenne. Dette på oppdrag for Migration Policy Centre / Robert Schuman Centre ved European University Institute.

Det empiriske materialet var kvantitativt materiale fra Statistisk sentralbyrå, samt kvalitativ analyse av medieklipp fra Atekst Retriever.

Forskningen er publisert i to rapporter som informerer politikkutvikling i EU og India. Samtidig bidrar rapportene med grunnforskning om integrering ikke bare nasjonalt, men også transnasjonalt.


Kunnskapsorganisasjoner

Dessuten forsker jeg på betydningen av praktisk og "taus" kunnskap innenfor kommunal vann- og avløpssektor.

På vannbransjens årlige konferanse Hallingtreff i 2017 var jeg årets taler, med et talk show på grunnlag av feltstudier i Bergen, Bærum og Drammen kommuner. 

For tiden arbeider jeg med en antologi om kreativiet og innovasjon i organisasjoner.


Museologi og hagekunst

Tidligere har jeg gjennomført praksis-styrt forskning på langskapsarkitektur som kulturarv, i forbindelse med mitt arbeid som guide og museumsvert ved Gulskogen gård, som eies av Drammens museum for kunst og kulturhistorie. Denne forskningen dannet grunnaget for mitt Cand.Polit.-arbeid i sosiologi.


Metodologi og fagkritikk

Min første publikasjon var som hovedforfatter av Studentenes håndbok i fagkritikk, utgitt på Spartacus forlag i 2000. For tiden arbeider jeg med metodologisk forskning i forbindelse med mitt pedagogiske utviklingsarbeidet jeg som emneansvarlig for diverse kurs i vitenskapelige metoder for skapende fag. Se under fanen Formidling.